Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

NVO Don Bosko centar

NVO „Don Bosko centar“ je neprofitna nevladina organizacija osnovana 2011. godine sa ciljem sprovođenja omladinskog rada kroz igru i druženje, a u svrhu kvalitetnog vaspitanja i obrazovanja djece i omladine. Glavni cilj organizacije je sprečavanje i nastanak društveno-devijantnog ponašanja. Promovišemo lični razvoj djece i mladih i trudimo se da ih učinimo aktivnim učesnicima koji će imati važnu ulogu u razvoju društva.

„Don Bosko centar“ nudi mladima mogućnost da učestvuju u aktivnostima u okviru neformalnog obrazovanja. Neformalno obrazovanje se odvija van fomalnog sistema, i predstavlja organizovanu edukativnu aktivnost koja ima za svrhu da zadovolji potrebe korisnika ali i ciljeve učenja. Podrazumijeva različite organizovane i mladima prilagođene aktivnosti, zasnovane na potrebama i interesovanjima mladih, principima dobrovoljnog i aktivnog učešća mladih u procesu učenja. Kroz neformalno obrazovanje u omladinskom sektoru, mladi stiču sposobnosti neophodne za razvoj ličnih potencijala i aktivno učešće u društvu.
Naš centar posjećuju djeca i mladi koji često dolaze is socijalno ugroženih porodica, oni koji žive na margini društva, bez roditeljskog staranja. Cilj organizacije je da ih sklonimo sa ulice, da im pružimo ruku pomoći i podrške, i da kroz različite aktivnosti podspješimo njihov psihički i fizički razvoj. Otvoreni smo za sve bez obzira na nacionalnu, vjersku i svaku drugu pripadnost.
Djeca i mladi koji posjećuju centar najčešće dolaze sa područja Konika, Starog aerodroma, Kakaricke gore, Maslina i Omer Božaja i uzrasta su od 7 do 20 godina.

Programe koje organizujemo izvode animatori, koji su takođe mladi koji su nekada posjećivali centar. Oni su se prepoznali u omladinskom radu i vremenom stekli određena znanja i vještine neophodne za rad sa mladima. Sve aktivnosti se izvode na nivou saradnje između animatora i mladih.

Aktivnosti su koncipirane tako da se igra i zabava prepliću sa vaspitno-obrazovnom crtom. Djeca i mladi uče da preuzimaju odgovornost za svoje postupke, da budu tolerantni u odnosu na vjeru i naciju, provode manje vremena na ulici i okreću se zdravim stilovima života, posvećuju se druženju, rekreaciji i sportu, postaju otvoreniji u odnosu na okolinu.

Ciljevi naše organizacije su:

  •  Razvoj djece i mladih u odgovorne, kreativne, sposobne mlade ljude koji će doprinijeti razvoju društva u kojem žive;
  •  Ohrabriti ih da se izraze i kažu ono što misle, da saslušaju tuđe mišljenje i poštuju razlike;
  •  Stimulisati razmjenu ideja i iskustava i uzajamno razumijevanje;
  •  Podspješiti njihov fizički razvoj i upoznati ih sa zdravim stilovima života;

Animatori se često dodatno informišu i edukuju, najčešće u saradnji sa omladinskim organizacijama iz Slovenije. Neophodno je biti u toku sa novinama na polju omladinskog rada i konstantno raditi na poboljšanju aktivnosti i programa, pripremati i izvoditi ih u skladu sa potrebama djece i mladih iz naše sredine.
NVO „Don Bosko centar“ aktivno učestvuje na svim seminarima, treninzima i konferencijama relevantnim za rad organizacije.
Od velikog značaja za rad naše organizacije je učešće u programu „De facto jači“ koji je realizovao Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u cilju poboljšanja održivosti organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

U okviru programa prošli smo kroz tri modula obuke:

  •  Organizacijski razvoj i strateški okvir za neprofitne organizacije
  •  Organizacijski razvoj u kontekstu crnogorskog sistema socijalne zaštite• Prikupljanje sredstava i održivost neprofitnog sektora

Nakon obuke, fAKT je raspisao konkurs za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge u okviru socijalne zaštite. U našem gradu je prepoznata potreba za sprovođenjem omladinskog projekta „Razvijajmo ideje i snove kroz igru“ i odobren nam je traženi iznos koji je neophodan za kvalitetno izvođenje projekta.
Učesnici smo i prvog „Programa jačanja kapaciteta nevladinih organizacija o pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji i fondovima Evropske unije“ koji Centar za razvoj nevladinih organizacija realizuje uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.